Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 25 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Zawieja, zsmosina@powiat.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (61) 8132 922. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół dysponuje dwoma budynkami:

 • budynek szkoły oraz
 • budynek internatu w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Budynek szkoły

 • do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Topolowej, boiska szkolnego, kompleksu sportowego,
 • do wejść od strony ul. Topolowej i boiska szkolnego prowadzą: schody oraz podjazdy dla wózków, znajdujące się przy schodach,
 • do wejścia od strony kompleksu sportowego prowadzi podjazd dla wózków,
 • nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy,
 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,
 • w łączniku między szkołą a salą gimnastyczną występują schody przy których nie ma podjazdu lub platformy,
 • jedyna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w szatni sali gimnastycznej, nie ma tego typu toalet na pozostałych poziomach budynku,
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek internatu

 • do budynku prowadzą cztery wejścia: od ul. Topolowej, dwa od placu wewnętrznego i jedno od placu zabaw (służy SOSW w Mosinie),
 • do wejścia od strony ul. Topolowej prowadzą: schody nie ma podjazdu dla wózków,
 • wejścia od strony placu wewnętrznego: jedno znajduje się na poziomie placu, obok wejścia umiejscowiona jest winda przystosowana do obsługiwania osób na wózkach inwalidzkich, do drugiego wejścia prowadzi podjazd dla wózków,
 • do wejścia od strony placu zabaw prowadzą schody, przy których umiejscowiona jest platforma do wózków,
 • wewnątrz budynku, do łącznika ze stołówką prowadzą schody przy których znajduje się platforma do wózków inwalidzkich,
 • nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina
tel. +48 (61) 8132 922, fax +48 (61) 8132 922 w. 33, e-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl

 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
 • na wszystkich poziomach internatu i przy stołówce znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2022-10-04 21:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-06 08:23:51